قالب لایه باز اپلیکیشن پیام رسان EPS, JPG

قالب لایه باز اپلیکیشن پیام رسان

دانلود قالب لایه باز اپلیکیشن پیام رسان   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3396 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مشاوره پزشکی آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز مشاوره پزشکی آنلاین

دانلود قالب لایه باز مشاوره پزشکی آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 7639×5556 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز توسئه اپلیکیشن موبایل EPS, JPG

قالب لایه باز توسئه اپلیکیشن موبایل

دانلود قالب لایه باز توسئه اپلیکیشن موبایل   اطلاعات: اندازه فایل: 6668×4446 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز معلم در پنجره مرورگر EPS, JPG

قالب لایه باز معلم در پنجره مرورگر

دانلود قالب لایه باز معلم در پنجره مرورگر   اطلاعات: اندازه فایل: 5891×2854 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کلوپ کتابخانی EPS, JPG

قالب لایه باز کلوپ کتابخانی

دانلود قالب لایه باز کلوپ کتابخانی   اطلاعات: اندازه فایل: 6100×2651 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کار از خانه در دوران کرونا EPS, JPG

قالب لایه باز کار از خانه در دوران کرونا

دانلود قالب لایه باز کار از خانه در دوران کرونا   اطلاعات: اندازه فایل: 5533×3277 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Telecommunication AI, EPS, JPG

قالب لایه باز Telecommunication

دانلود قالب لایه باز Telecommunication   اطلاعات: اندازه فایل: 2000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Home office EPS, JPG

قالب لایه باز Home office

دانلود قالب لایه باز Home office   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×3743 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Virtual meeting EPS, JPG

قالب لایه باز Virtual meeting

دانلود قالب لایه باز Virtual meeting   اطلاعات: اندازه فایل: 8119×3544 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
تخفیف ویژه برای دانلود پکیج ماه مبارم رمضان برای مدت زمان محدود!
برای خرید این پکیج همین حالا کلیک کنید!
قالب لایه باز کلاس گیتار آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز کلاس گیتار آنلاین

دانلود قالب لایه باز کلاس گیتار آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 5478×3081 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کلاس موسیقی مجازی EPS, JPG

قالب لایه باز کلاس موسیقی مجازی

دانلود قالب لایه باز کلاس موسیقی مجازی   اطلاعات: اندازه فایل: 5496×2954 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز Job interview EPS, JPG

قالب لایه باز Job interview

دانلود قالب لایه باز Job interview   اطلاعات: اندازه فایل: 5590×4472 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز صفحه لندینگ محتوای آموزشی EPS, JPG

قالب لایه باز صفحه لندینگ محتوای آموزشی

دانلود قالب لایه باز صفحه لندینگ محتوای آموزشی   اطلاعات: اندازه فایل: 5917×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز آنالیز داده ها EPS, JPG

قالب لایه باز آنالیز داده ها

دانلود قالب لایه باز آنالیز داده ها   اطلاعات: اندازه فایل: 4500×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز صفحه لندینگ آماده سازی پرونده ها EPS, JPG

قالب لایه باز صفحه لندینگ آماده سازی پرونده ها

دانلود قالب لایه باز صفحه لندینگ آماده سازی پرونده ها   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز صفحه لندینگ کنفرانس AI, EPS, JPG

قالب لایه باز صفحه لندینگ کنفرانس

دانلود قالب لایه باز صفحه لندینگ کنفرانس   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه درس خواندن با موبایل EPS, JPG

قالب لایه درس خواندن با موبایل

دانلود قالب لایه درس خواندن با موبایل   اطلاعات: اندازه فایل: 7950×5300 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز صفحه نمایش با افراد EPS, JPG

قالب لایه باز صفحه نمایش با افراد

دانلود قالب لایه باز صفحه نمایش با افراد   اطلاعات: اندازه فایل: 7000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کلوپ کتابخانی مدرن EPS, JPG

قالب لایه باز کلوپ کتابخانی مدرن

دانلود قالب لایه باز کلوپ کتابخانی مدرن   اطلاعات: اندازه فایل: 6100×2651 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه مدرن EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه مدرن

دانلود قالب لایه باز پس زمینه مدرن بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز ویدئو چت دوستانه EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو چت دوستانه

دانلود قالب لایه باز ویدئو چت دوستانه   اطلاعات: اندازه فایل: 4167×4167 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز آنلاین بودن دوستان AI, EPS, JPG

قالب لایه باز آنلاین بودن دوستان

دانلود قالب لایه باز آنلاین بودن دوستان   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کار فریلنسری EPS, JPG

قالب لایه باز کار فریلنسری

دانلود قالب لایه باز کار فریلنسری   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز وبینار مدل فلت EPS, JPG

قالب لایه باز وبینار مدل فلت

دانلود قالب لایه باز وبینار مدل فلت   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×5335 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز وبینار EPS, JPG

قالب لایه باز وبینار

دانلود قالب لایه باز وبینار بعد از دانلود به شما یک فایل لایه باز ایلوستریتور (Adobe Illustrator) و یک فایل عکس در فرمت JPEG که از محتوای آن میباشد داده میشود.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس پزشکی EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس پزشکی

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس پزشکی   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه شناسایی چهره EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه شناسایی چهره

دانلود قالب لایه باز پس زمینه شناسایی چهره   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×3000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مدل Group Collogues Online Meeting EPS, JPG

قالب لایه باز مدل Group Collogues Online Meeting

دانلود قالب لایه باز مدل Group Collogues Online Meeting   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×5000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز صحبت افراد در صفحه نمایشگر EPS, JPG

قالب لایه باز صحبت افراد در صفحه نمایشگر

دانلود قالب لایه باز صحبت افراد در صفحه نمایشگر   اطلاعات: اندازه فایل: 5022×3001 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز کنفرانس زنده آنلاین EPS, JPG

قالب لایه باز کنفرانس زنده آنلاین

دانلود قالب لایه باز کنفرانس زنده آنلاین   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس به صورت گروهی EPS, JPG

قالب لایه باز ویدئو کنفرانس به صورت گروهی

دانلود قالب لایه باز ویدئو کنفرانس به صورت گروهی   اطلاعات: اندازه فایل: 5000×3571 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه با صحبت خانم با وبکم EPS, JPG

قالب لایه با صحبت خانم با وبکم

دانلود قالب لایه با صحبت خانم با وبکم   اطلاعات: اندازه فایل: 8000×4849 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز پس زمینه دنیای ارتباطات EPS, JPG

قالب لایه باز پس زمینه دنیای ارتباطات

دانلود قالب لایه باز پس زمینه دنیای ارتباطات   اطلاعات: اندازه فایل: 5556×5556 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز دوستیابی از طریق اینترنت
EPS, JPG

قالب لایه باز دوستیابی از طریق اینترنت

دانلود قالب لایه باز دوستیابی از طریق اینترنت   اطلاعات: اندازه فایل: 6000×4000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مدل سلام دوشنبه
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز مدل سلام دوشنبه

دانلود قالب لایه باز مدل سلام دوشنبه   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.

قالب لایه باز مدل Hello Monday
AI, EPS, JPG

قالب لایه باز مدل Hello Monday

دانلود قالب لایه باز مدل Hello Monday   اطلاعات: اندازه فایل: 3000×2000 پیکسل برنامه پشتیبانی شده: ایلاستریتور (Adobe Illustrator) منبع: Freepik.com   شما میتوانید از این فایل در پروژه های شخصی و همچنین در پروژه های تجاری استفاده نمایید.